Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego

 
§ 1
Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy czcibor.com (Płatnerz Czcibor), dostępny pod adresem internetowym www.czcibor.com, prowadzony jest przez Arka Investment Group Sp. Z o.o. z siedzibą w Surażu. Wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS. Pod numerem KRS 0000757511, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 9662125509, REGON 381808860
 
§ 2
Definicje
 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - Arka Investment Group Sp. Z o.o. z siedzibą w Surażu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17, kod pocztowy 18-105, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS. Pod numerem KRS 0000757511, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 9662125509, REGON 381808860
 
§ 3
Kontakt ze sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17, 18-105 Suraż
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: lukasz.borowski@wp.pl
 3. Konsument może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.
 
§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. Włączona obsługa plików cookies
 
§ 5
Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną konsumenta.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez konsumenta na Produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest: Po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez konsumenta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której konsument jest informowany na stronach sklepu.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w prywatnej korespondencji wysyłanej na adres e-mail podany przez konsumenta w czasie składania zamówienia.
 
 
§ 6
Zakładanie Konta w sklepie
 1. Aby założyć Konto w sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Adres do wysyłki, Numer telefonu, Adres E-mail
 2. W przypadku firm dodatkowo. Niezbędne jest podanie następujących danych: Nazwa, Adres siedziby, Numer NIP
 3. Założenie Konta w sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Konsument ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 
§ 7
Zasady składania Zamówienia
 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2. Zalogować się do sklepu.
 3. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Twój koszyk”.
 4. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 5. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji Należy wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), opcjonalnie wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia.
 6. W oknie „Dodatkowe informacje do zamówienia” wpisać wybrane opcje grubościowe, rozmiarowe i materiałowe, po czym kliknąć przycisk  „Zapisz notkę”
 7. Kliknąć przycisk “Akceptuj produkty”
 8. Jeśli wszystko się zgadza, kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”
 9. Potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 10. Czekać na akceptację zamówienia przez sprzedawcę.
 
§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Konsument może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 4. Odbiór osobisty dostępny po indywidualnym ustaleniu szczegółów.
 5. Konsument może skorzystać z następujących metod płatności:
 6. Płatność za pobraniem
 7. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 8. Płatność PayPal
 9. Płatność CryptoCurrency
 10. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach sklepu.
 
§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między konsumentem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez konsumenta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę konsumentowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej konsumenta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między konsumentem a sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez konsumenta:
 4. Płatności przelewem: informacje o płatnościach i numer konta, konsument otrzyma tuż przed wysyłką paczki.
 5. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki:  konsument obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, konsument obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do konsumenta liczy się w następujący sposób:
 8. W przypadku wyboru przez konsumenta sposobu płatności przelewem, konsument otrzyma numer konta w monecie ukończenia pracy nad zamówieniem. Po dokonaniu płatności. Towar zostanie niezwłocznie wysłany.
 9. W przypadku wyboru przez konsumenta sposobu płatności za pobraniem konsument otrzyma informację o wysłaniu paczki w dniu wysyłki.
 10. W przypadku wyboru przez konsumenta odbioru osobistego produktu konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej konsumenta. O terminie gotowości do odbioru. 
 11. Dostawa Produktu odbywa się na terenie całego „cywilizowanego” świata.
 12. Nie wysyłamy do regionów objętych konfliktem zbrojnym.
 13. Nie wysyłamy do regionów opanowanych przez grupy terrorystyczne.
 14. Nie wysyłamy do regionów w których rządy sprawują organizacje zbrodnicze i totalitarne takie jak: dyktatury komunistyczne oraz ich współczesne odpowiedniki, junty wojskowe gdzie jednocześnie łamane są prawa człowieka.
 15. Dostawa Produktu do konsumenta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane konsumentowi w zakładce „Jak kupować”
 16. Odbiór osobisty Produktu przez konsumenta jest bezpłatny.
 
§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Prawo odstąpienia od umowy obejmuje wszystkie produkty niewykonane na zamówienie indywidualne. sprzedawca dobrowolnie dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy również w przypadku kupna większości towarów wykonanych na zamówienie indywidualne o ile, nie są zamówione w niestandardowych opcjach.
 2. Za niestandardowe uznaje się grubość materiału inną niż podana na karcie produktu, rozmiary hełmów poniżej 62cm obwodu oraz powyżej 71cm obwodu.
 3. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 5. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 6. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 7. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 8. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail sprzedawcy. Na przykład na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 
 
§ 11
Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru konsument ma prawo do reklamacji na podstawie przepisów o rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli konsumentem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli konsumentem jest konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsumentem jest konsument, a sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie konsumenta uznał za uzasadnione.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 
 
 
§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach, oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja konsumentów, Stowarzyszenie konsumentów Polskich).
 
§ 13
Dane osobowe w sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych konsumentów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.
 2. Dane osobowe konsumentów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, 
 3. Odbiorcami danych osobowych konsumentów sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku konsumenta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe konsumenta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. Konsument ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 
§ 14
Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie sprzedawca poinformuje konsumenta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ZAŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

…………………, ……………..

Miejscowość, data

Dane Użytkownika:

 

 

 

Adresat:

Arka Investment Group Sp. Z o.o. z siedzibą w Surażu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17, kod pocztowy 18-105, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS. Pod numerem KRS 0000757511, o kapitale zakładowym 5000 zł , NIP 9662125509, REGON 381808860

 

Ja ................................................ niniejszym odstępuję od umowy nr. zamówienia  ………….. z dnia ………………… , której przedmiotem umowy było …………….

……………………………

Podpis Użytkownika


koszyk10_jpg.jpg koszyk9_jpg.jpg koszyk8_jpg.jpg koszyk7_jpg.jpg koszyk6_jpg.jpg koszyk5_jpg.jpg koszyk4_jpg.jpg koszyk3_jpg.jpg koszyk2_jpg.jpg koszyk1_jpg.jpg
Projekt i wykonanie - linphp
Polityka Cookies